fredag 28. november 2014

Om prosjektet


Høsten 2014 har jeg jobbet med å finslipe manus for trommepensum. Et pensum som er spesielt tilpasset mine studenter på Bacholarstudiet ved Westerdals ACT. Her har jeg 13 studenter som alle vil bli proffe slagverkere. Dette krever mye av både studenter og lærer.

Jeg har i alle mine år som slagverkpedagog søkt etter å finne en helhet. Et falkeblikk på hva som trengs for å bli oppfattet som en proff trommeslager. En kollega som det står respekt av - både som utøver og profesjonsmann. En person som ikke bare oppfattes som proff, men som selv jobber aktivt for å forbedre seg og har et rimelig objektivt syn på egne ferdigheter og utviklingsområder.

Modellarbeid
For å få til dette har jeg utviklet en arbeidsmodell. For at modellen skal gi mening og få betydning må den utvikles gjennom refleksjon og motstand fra både meg, min prosess, samt møter og diskusjoner med kolleger i inn og utland. Denne brukes som ramme for grunninnholdet, men er altså kontinuerlig under utvikling, forbedring, justering og bearbeidelse.

Modellen startet med fem punkter og en indre kjerne, men som du ser har dette utviklet seg videre.

Jeg tror vi er på versjon 5 nå, mens manus har mellom 10 og 25 underpunkter for hvert tema.

Det er hele tiden en prosess med å møte behov, finne ut hvor disse behovene kan dekkes, samt se på hvordan de ulike punktene henger sammen med nye behov. Derfor er dette en modell hvor flere - eller nesten alle - påvirker hverandre på ulike måter og skaper en helhet hvor alt står i et relasjonelt forhold til hverandre.

Du kan se det litt som den modellen man ofte bruker i prosjektarbeide. Alt deles likt med alle slik at alle kan korrogere og filstemme begreper, oppgaver, tema, tolkninger osv. Dette fører også tilat alle kan bistå hverandre med problemløsninger, kvalitetsikring av løsninger og heie frem det beste for prosjektet.

Som prosjektleder er det også viktig å kunne dele informasjon et sted for alle. Ikke gå til hver og en med sine tilpassede versjoner av ulike beskjeder. Lik info til alle, men deretter tilpasset tolkning utifra funksjon i prosjektet.


Gode hjelpere og inspirartorer
For å underbygge modellen har jeg gjort avtale med både nasjonale og internasjonale slagverkere. De vil alle bidra til at prosjektet får det mangfoldet som best beskriver innholdet av en profesjonell trommeslager.

Noen av de som vil bidra i prosjektet er Keith Carlock, Larnell Lewis, David Friedman og Chris Dave. Samt nasjonale størrelser som Torstein Lofthus, Andreas Bye, Kim Ofstad, Erik Smith og Audun Kleive.

Modellens innhold
Kort fortalt jobber jeg etter en modell med både kjerne, ytre ramme og virkemiddel skaper tyngde og solidtet i innholdet.

Den indre kjerne er identitet, integritet og motivasjon.

Den ytre ramme er forståelse og musikalitet.

Det tematiske innholdet er foreløpig inndelt i disse 10 temaene:
  1. Sound & fysikk 
  2. Dynamikk & energi 
  3. Språk - tale, skrive, lese og tolke 
  4. Fysiologi og kropp & helse
  5. Uavhengighet 
  6. Historie & geografi 
  7. Profesjon 
  8. TimeFeel 
  9. Samspill
  10. Kontekst
Rekkefølgen er ikke viktig, men tematikkene utdypes gjennom eksempler, historier, teori, fakta og muligheter.

Avgrensning
For å si noe om mine avgrensninger: Jeg forsøker å unngå begrepet teknikk. Først og fremst fordi teknikk ikke er hensikt, men middel. Ved å fokusere på hensikt kan vi trene fantasi og målforståelse mens vi samtidg utvikler hensiktmessig teknikk. Dessuten er teknikk i veldig stor grad et samspill mellom fysikogogi og fysikk.

På samme måte er koordinasjon kun enkeltdeler av hovedtemaet uavhengighet. Dette er et ord som kan forståes i en større sammenheng - Norges uavhengighet fra Sverige og Danmark osv. på denne måten holder vi oss på begreper som betyr noe mer enn tromming.

Format
Formatet blir en blanding av bok, blogg, nettkurs, film, lyd, video, tekst, illsutrasjoner, spotifylister og soundcloud. Med andre ord et multimedieprosjekt hvor ulike teknologier brukes der de støtter tematikken best mulig.

Undervisningspraksis
I forbindelse med arbeidet har jeg presentert de 10 områdene for studentene mine på Westerdals ACT gjennom semesteret. Totalt seks samlinger. Til hver av disse produserte jeg en introduksjonsfilm. Her har jeg samlet dem i en spilleliste.Mål og hensikt
Når du har jobbet deg igjennom dette prosjektet mener jeg du skal ha fått på plass en del grunnleggende begreper og modeller. Disse vil gjøre deg til en seriøs bransjeaktør og profesjonell musiker. Du vil kunne føre en musisk dialog med kolleger du møter. Du vil få en analytisk tenkemåte som vil bistå deg gjennom hele karrierern. Du vil forstå behovet for endring og utvikling gjennom alle de konjunkturer som har vært, er og vil komme. Du vil også ha en verktøykasse for hvordan du best utvikler deg som utøver.

Prosjektets utforming veiledes gjennom min utdannelse i multimediejournalistikk ved Høyskolen i Bergen høsten 2014.

Start lesningen
Begynn med - ytre sirkel